Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Misja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Uznając profilaktykę za skuteczne narzędzie oraz biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania klientów, z empatią i zasadą poszanowania godności, świadczymy skuteczną pomoc i udzielamy zindywidualizowanego wsparcia mieszkańcom gminy Jastrzębia dążąc do poprawy jakości ich życia.

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Utworzono dnia 01.03.2023

Informacja o realizacji programu
„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

 

Gmina Jastrzębia

przystąpiła do realizacji zadania pn:

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023,

który  finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego

Funduszu Solidarnościowego

wartość dofinansowania – 18513,00 zł

całkowita wartość zadania – 18513,00 zł

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),
 • zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • załatwianiu spraw urzędowych nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Realizatorem Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 na terenie Gminy Jastrzębia jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi. Program realizowany jest od kwietnia  2023 r. do grudnia 2023r.

Udział w programie osób z niepełnosprawnością  jest całkowicie nieodpłatny.

Termin dokonywania zgłoszeń w ramach naboru:  do 31 marca 2023 r.

Dokumenty należy złożyć w następujący sposób:

 • w siedzibie GOPS Jastrzębia, Jastrzębia 119, 26-631 Jastrzębia
 • można również wysłać pocztą tradycyjną na adres:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Jastrzębia 119
  26-631 Jastrzębia

Wszelkie Informacje na temat Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Jastrzębi, Jastrzębia 119,  26-631 Jastrzębia

 tel: 48 3121423 w. 21

 

Karta zgłoszenia

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023
 finansowany z budżetu państwa, ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

ZAŁĄCZNIKI: