Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Misja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Uznając profilaktykę za skuteczne narzędzie oraz biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania klientów, z empatią i zasadą poszanowania godności, świadczymy skuteczną pomoc i udzielamy zindywidualizowanego wsparcia mieszkańcom gminy Jastrzębia dążąc do poprawy jakości ich życia.

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

Utworzono dnia 28.12.2022

Jastrzębia, dnia 28.12.2022 r.

 

 

OFERTA PRACY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi poszukuje osoby na stanowisko: asystent rodziny.

 

Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Osoba nie skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Osoba nie pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 5. Osoba wypełniająca obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek                     w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 6. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki                        o rodzinie lub praca socjalna lub

wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy     z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.)
i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

 

Dodatkowe wymagania dla kandydatów:

 1. Wysoka kultura osobista;
 2. Nieposzlakowana opinia;
 3. Umiejętność pracy w grupie;
 4. Prawo jazdy kategorii B i możliwość użytkowania samochodu osobowego do celów służbowych.

 

Zadania wykonywane na stanowisku:

 • Opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych                            z dziećmi;
 • Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 • Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną;
 • Praca będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy;
 • Prowadzenie pracy z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę;
 • Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona;
 • Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł wykonywać wobec rodziny objętej asystą innych funkcji: pedagoga, psychologa, kuratora sądowego, nauczyciela, wychowawcy.

 

Wymagane dokumenty:

1)  CV,

2) List motywacyjny opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

3)  Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i dodatkowe umiejętności,

5) Kopie świadectw pracy,

6) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

8) Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;

9) Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

10) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego danych osobowych, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

 

 

Kompletne dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi, Jastrzębia 119, 26-631 Jastrzębia w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Oferta na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębi".

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 48 312 14 23 wew. 22.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

                                                                               Marzena Zawadzka - Hernik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: