Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Misja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Uznając profilaktykę za skuteczne narzędzie oraz biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania klientów, z empatią i zasadą poszanowania godności, świadczymy skuteczną pomoc i udzielamy zindywidualizowanego wsparcia mieszkańcom gminy Jastrzębia dążąc do poprawy jakości ich życia.

Nabór na stanowisko referenta

Utworzono dnia 30.01.2023

Jastrzębia, dnia 27.01.2023 r

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

ogłasza nabór kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent ds. Funduszu Alimentacyjnego i Świadczeń Rodzinnych

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe lub średnie, zgodnie z art. 6 ust. 3, pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530),
 2. obywatelstwo polskie, zgodnie z art. 6 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530),
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, zgodnie z  art. 6 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530),
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530),
 5. nieposzlakowana opinia, zgodnie z art. 6 ust. 3, pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022, poz. 530),
 6. ogólna znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2022, poz. 2000
  z późn. zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022, poz. 1205), ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 poz. 120), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zm.)
  oraz przepisów wykonawczych do powyższych ustaw,
 7. znajomość obsługi komputera.

 II. Wymagania dodatkowe:

 1. Predyspozycje osobowościowe – rzetelność, staranność, sumienność, odpowiedzialność, odporność
  na stres, komunikatywność,
 2. Bardzo dobra motywacja do pracy,
 3. Bardzo dobra umiejętność organizacji czasu pracy,
 4. Umiejętność pracy w zespole,
 5. Umiejętność radzenia sobie z wymagającym klientem,
 6. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym umiejętność korzystania z edytorów tekstów
  i arkuszy kalkulacyjnych (z Pakietu MS Office).
 7. Umiejętność korzystania z przepisów prawa w pracy zawodowej.

 

III. Zakres wykonywanych zadań:

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie pomocy osobom uprawnionym
  do alimentów oraz świadczeń rodzinnych,
 2. Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu egzekucji należności wobec dłużników alimentacyjnych,
 3. Przeprowadzanie inwentaryzacji składników majątkowych zgodnie z instrukcją kancelaryjną jednostki,
 4. Prowadzenie archiwum zakładowego jednostki,
 5. Obsługa systemów informatycznych wspomagających zakres realizowanych zadań,
 6. Sporządzanie analiz i sprawozdań w zakresie powierzonych zadań,
 7. Udzielanie informacji dotyczących prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prawa
  do świadczeń rodzinnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków z zakresu ww. świadczeń,
 9. Przygotowywanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.
 10. Prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń.
 11. Przygotowywanie zaświadczeń na prośbę strony lub innego urzędu.
 12. Przygotowanie wezwań w sprawie uzupełnienia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosków.
 13. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.
 14. Prowadzenie archiwizacji w zakresie wykonywanych zadań.

IV. Warunki pracy oferowane kandydatom:

Umowa o pracę na zastępstwo.

Wymiar czasu pracy: etat, 40 godz. tygodniowo, (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie
z odrębnymi przepisami).

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi, Jastrzębia 119.

Stanowisko: Referent.

Planowany termin rozpoczęcia pracy: luty 2023 rok.

 

V. Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębi, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

VI. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

5) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,

6) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

7) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

VII. Inne informacje związane z naborem na stanowisko:

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.
 2. Kserokopie przedkładanych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem.
 3. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
 4. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
 5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 48 312 14 23

 

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru
 na stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębi" pod adresem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi, Jastrzębia 119, 26-631 Jastrzębia w terminie do 10 lutego 2023 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu oferty do Ośrodka).

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębi

 

                                                                               Marzena Zawadzka  Hernik

ZAŁĄCZNIKI: