Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Pomoc Ukrainie

Utworzono dnia 15.03.2022

Instytucje publiczne w tym jednostki samorządu pomagają ofiarom wojny w Ukrainie. Wspieramy ludzi chroniących swe życie przed skutkami działań wojennych, którzy docierają do Polski różnymi sposobami. Ośrodki Pomocy Społecznej w całej Polsce w tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi działając na mocy prawa włączają się
w zorganizowaną pomoc na rzecz potrzebujących. W celu sprawnego niesienia pomocy Sejm uchwalił ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Ustawa przewiduje, że uciekający przed wojną będą uprawnieni do wsparcia z zakresu:

 • świadczeń rodzinnych, (przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę nie będzie uwzględniany członek rodziny, który, zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o te świadczenia, nie przebywa na terytorium RP),
 • świadczenia wychowawczego,
 • świadczenia dobry start,
 • rodzinnego kapitału opiekuńczego dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt
  w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

Zgodnie przepisami powyższe świadczenia przysługiwałyby tym osobom po spełnieniu odpowiednich warunków i kryteriów uregulowanych w ustawach i rozporządzeniach, regulujących te świadczenia.  Nadto osobom takim mogą być przyznane świadczenia pieniężne i niepieniężne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Mają otrzymać też jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300 zł na osobę w rodzinie, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Świadczenie to będą wypłacać gminy, które otrzymają na to dotacje celową.
 

Допомагають постраждалим від війни в Україні громадські установи, в тому числі органи місцевого самоврядування. Ми підтримуємо людей, які захищають своє життя від наслідків бойових дій, які різними шляхами досягають Польщі. Центри соціального забезпечення по всій Польщі, включно з комунальним центром соціального захисту в Ястшембі, які діють відповідно до закону, приєднуються

в організованій допомозі нужденним. З метою ефективного надання допомоги Сейм прийняв Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку з

зі збройним конфліктом на території цієї країни

Закон передбачає, що ті, хто рятується від війни, матимуть право на підтримку у сфері:

• сімейні виплати (при визначенні сімейного доходу на одну особу не враховується член сім’ї, який за декларацією особи, яка звертається за цими виплатами, не проживає на території Республіки Польща),

• допомога на дитину,

• забезпечити хороший старт,

• капітал сімейного догляду, співфінансування зменшення плати батьків за проживання

в яслах, дитячому клубі або в дитячому садочку

Відповідно до положень, зазначені вище виплати будуть виплачуватися цим особам після виконання відповідних умов і критеріїв, які регулюються законами та підзаконними актами, що регулюють ці виплати. Крім того, таким особам можуть призначатися грошові та негрошові виплати відповідно до Закону про соціальну допомогу. Вони також мають отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 300 злотих на особу в сім’ї, призначену для існування, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та оплату житла. Допомогу виплачуватимуть комуни, які отримають на неї цільові субсидії.

 

Do zatrudnienia wystarczy tylko powiadomienie. W specustawie wprowadzono rozwiązanie, które umożliwi swobodny dostęp do polskiego rynku pracy obywatelom Ukrainy, których pobyt został uznany za legalny. Aby z niego skorzystać, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez cudzoziemca powiadomić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy temu cudzoziemcowi na okres do 24 miesięcy.

Niewypełnienie tych warunków będzie oznaczać brak możliwości wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę. To z jednej strony będzie ułatwieniem w podjęciu pracy przez migrantów wojennych, z drugiej - zapewni narzędzia do monitorowania sytuacji na lokalnych rynkach pracy. Problemem może być to, że gros uchodźców to kobiety i osoby starsze. Tę grupę resort chce aktywizować w ramach specjalnej puli środków przeznaczonych na roboty publiczne i prace interwencyjne. Obywatele Ukrainy przybyli po wybuchu wojny będą mogli zarejestrować się jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy.
 

Ustawa zakłada również, że w przypadku gdy wjazd obywatela Ukrainy nie został zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej, jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rejestruje organ gminy. Taka rejestracja pobytu następuje na wniosek Ukraińca, złożony nie później niż 60 dni od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  Ustawa zakłada też nadanie obywatelom Ukrainy numeru PESEL, który pozwali na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób.
W tym celu w projekcie ustawy proponuje się specjalny tryb uzyskania numeru PESEL.
 

 

Для працевлаштування потрібно лише повідомлення. Спеціальний закон запроваджує рішення, яке надасть вільний доступ до польського ринку праці для громадян України, перебування яких визнано легальним. Для його використання суб’єкт, який доручає роботу іноземцю, зобов’язаний повідомити компетентне бюро праці через систему ІКТ – praca.gov.pl протягом 14 днів з дня початку роботи іноземцем про доручення роботи цього іноземця на термін до 24 місяців.

 

Невиконання цих умов означатиме, що ви не зможете виконувати роботу без дозволу на роботу. З одного боку, це полегшить вихід на роботу військовим мігрантам, а з іншого – дасть інструменти для моніторингу ситуації на місцевих ринках праці. Проблема може полягати в тому, що більшість біженців – жінки та люди похилого віку. Міністерство хоче активізувати цю групу в рамках спеціального фонду коштів, виділених на громадські та інтервенційні роботи. Громадяни України, які прибули після початку війни, зможуть зареєструватися як безробітні або шукачі роботи.

 

Закон також передбачає, що якщо в’їзд громадянина України не був зареєстрований начальником прикордонної застави під час прикордонного контролю, його перебування на території Республіки Польща реєструється органом гміни. Така реєстрація перебування відбувається за заявою українця, поданою не пізніше 60 днів з дня в’їзду на територію Республіки Польща. Закон також передбачає надання громадянам України номера PESEL, що дозволить здійснювати низку державних послуг для цих осіб.

Для цього проектом акта пропонується спеціальний порядок отримання номера PESEL.

 

Przekroczenie granicy

 • Jeśli uciekasz przed rosyjską agresją zbrojna wobec Ukrainy, zostaniesz wpuszczony do Polski.
 • Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, nie martw się, że nie masz dokumentów umożliwiających wjazd do Polski. Zostaniesz wpuszczony do Polski. Zabierz ze sobą najważniejsze dokumenty – paszport wewnętrzny, paszport zagraniczny (jeśli masz), akty urodzenia dzieci, które podróżują z Tobą, dokumentację medyczną.
 • Przejścia graniczne można przekraczać także pieszo.
 • Jeśli podróżujesz ze zwierzętami – psy, koty, fretki muszą mieć mikrochip i szczepienie, pozostałe (gryzonie, króliki, płazy, gady, ozdobne zwierzęta wodne, bezkręgowce) bez ograniczeń, ale decyzję podejmie podczas przekraczania granicy Krajowa Administracja Skarbowa.
 • Decyzje związane z przewożonymi ruchomościami (np. samochód) podejmuje podczas przekraczania granicy Krajowa Administracja Skarbowa.
 • Polska nie ma wpływu na procedury graniczne obowiązujące podczas przekraczania ukraińskiej granicy.

Pobyt w Polsce

 • Jeśli nie posiadasz miejsca zakwaterowania w Polsce, w punktach recepcyjnych przy granicy uzyskasz niezbędne informacje.
 • Masz dostęp do polskiej służby zdrowia.
 • Jeśli już przebywasz w Polsce, nie martw się o to, że kończy Ci się legalny pobyt. Zadbamy o to, żeby Twój legalny pobyt został przedłużony.
 • Uwaga: rejestracja w punkcie recepcyjnym nie jest obowiązkowa.

Informacje

 • Jeśli nie znalazłeś potrzebnej informacji, zadzwoń na infolinię: +48 47 721 75 75.
 • Jeśli potrzebujesz informacji, dotyczących szczegółowych zasad przekraczania granicy, skontaktuj się ze Strażą Graniczną: +48 82 568 51 19.
 • Infolinia dla obywateli polskich oraz posiadaczy Karty Polaka przebywających na Ukrainie: +48 22 523 88 80.
 • Infolinia policji (sprawy bezpieczństwa oraz osób zaginionych): +48 47 721 23 07.
 • W największych miastach Polski działają punkty informacyjne i infolinie.

 

 

Перетин кордону

• Якщо ви рятуєтесь від російської військової агресії проти України, вас приймуть до Польщі.

• Якщо ви рятуєтесь від збройного конфлікту в Україні, не хвилюйтеся, що у вас немає документів, що дозволяють вам в’їхати до Польщі. Вас приймуть до Польщі. Візьміть із собою найважливіші документи – внутрішній паспорт, закордонний паспорт (якщо він є), свідоцтва про народження дітей, які подорожують з вами, медичну документацію.

• Прикордонні переходи також можна перетинати пішки.

• Якщо ви подорожуєте з тваринами - собаки, кішки, тхори повинні мати мікрочіп і вакцинацію, решта (гризуни, кролики, амфібії, рептилії, декоративні водні тварини, безхребетні) без обмежень, але рішення буде прийнято при перетині кордону Національне управління доходів.

• Рішення, що стосуються перевезеного рухомого майна (наприклад, автомобіля), приймаються Управлінням національних доходів при перетині кордону.

• Польща не має впливу на прикордонні процедури, які застосовуються при перетині українського кордону.

Залишайтеся в Польщі

• Якщо у вас немає житла в Польщі, ви отримаєте необхідну інформацію в пунктах прийому біля кордону.

• Ви маєте доступ до польської медичної допомоги.

• Якщо ви вже перебуваєте в Польщі, не турбуйтеся про припинення вашого законного перебування. Ми подбаємо про те, щоб ваше легальне перебування було продовжено.

• Примітка: реєстрація на стійці реєстрації не є обов'язковою.

Інформація

• Якщо ви не знайшли потрібну інформацію, телефонуйте на гарячу лінію:

+48 47 721 75 75.

• Якщо вам потрібна інформація про детальні правила перетину кордону, звертайтеся до прикордонної служби: +48 82 568 51 19.

• Гаряча лінія для громадян Польщі та власників Карти поляка, які проживають в Україні: +48 22 523 88 80.

• Гаряча лінія поліції (охорона та особи зниклих безвісти): +48 47 721 23 07.

• У найбільших містах Польщі є інформаційні пункти та телефони довіри.