Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Krzyżanowicach

Utworzono dnia 11.08.2022

Powiat Radomski planuje uruchomienie od 1 stycznia 2023 roku nowej jednostki organizacyjnej – Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krzyżanowicach.  

Utworzenie tej jednostki jest współfinansowane z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo - mieszkalne”. Również  funkcjonowanie tej Jednostki w okresie pierwszych 5 lat działalności będzie współfinansowane w ramach ww. Programu.

Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krzyżanowicach będzie funkcjonowało w bezpośrednim sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, w nowo wybudowanym budynku, dostosowanym do potrzeb tego rodzaju placówki.     

Centrum będzie ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu z miejscami całodobowymi okresowego pobytu dla 23 dorosłych osób niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności: 15 osób będzie korzystało ze wsparcia placówki w formie pobytu dziennego – w wymiarze 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), zaś 8 osób otrzyma wsparcie w formie całodobowego zamieszkania przez 7 dni w tygodniu. Placówka zapewni mieszkańcom bezpłatne wyżywienie (śniadania i obiady - dla osób korzystających z pobytu dziennego; śniadania, obiady i kolacje - dla osób zamieszkujących całodobowo),a także bezpłatny codzienny transport osób niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do Centrum oraz z Centrum do miejsca zamieszkania.

Nowo utworzona placówka zapewni swoim podopiecznym warunki do samodzielnego i  niezależnego pobytu/zamieszkiwania, opieki oraz rozwijania sprawności ruchowej i/lub intelektualnej. Zakres usług prowadzonych w Centrum będzie różnorodny i dostosowany do potrzeb uczestników, którymi będą dorosłe osoby niepełnosprawne o obniżonych kompetencjach społecznych, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi. Ich celem będzie głównie podniesienie kompetencji społecznych mieszkańców Centrum oraz rozwijanie ich umiejętności potrzebnych do samodzielnego życia. Istotnym elementem wsparcia będzie również wykształcenie w uczestnikach umiejętności pozwalających im na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania oraz dbania o swój stan zdrowia, higienę, a także ogólną sprawność.

Poza usługami dziennego pobytu /zamieszkiwania całodobowego, dla osiągnięcia w pracy z poszczególnymi osobami niepełnosprawnymi wyznaczonych celów, prowadzone będzie w placówce postępowanie wspierające w oparciu o indywidualne plany korzystania z usług Centrum, które obejmą indywidualne lub grupowe treningi, rozwój zainteresowań, poradnictwo psychologiczne, zajęcia ogólnousprawniające w oparciu o bazę rehabilitacyjną PCOM.

Na program zajęć złożą się:

  1. treningi funkcjonowania w życiu codziennym – samoobsługi (samodzielnego jedzenia, dbania o higienę, ubierania się, trening kulinarny w pracowni kulinarnej, trening prania, prasowania itp.);
  2. treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów – kształtowanie pozytywnych relacji pomiędzy uczestnikami, uczestnikami a personelem, rodziną/przyjaciółmi/ osobami z najbliższego środowiska; nauka przestrzegania norm społecznych, nauka nawiązywania i prowadzenia rozmowy, wyrażania emocji, zachowań asertywnych, rozwiązywania konfliktów itp.;
  3. treningi umiejętności spędzania wolnego czasu – zajęcia rozwijające zainteresowania uczestników, uczące ich spędzania wolnego czasu w różnych formach;
  4. zajęcia dające mieszkańcom PCOM możliwość rozwijania zainteresowań i umiejętności, które mogliby wykorzystać w codziennym życiu;
  5. poradnictwo psychologiczne – grupowe i indywidualne, treningi umiejętności interpersonalnych itp.;
  6. zajęcia i zabiegi poprawiające ogólną sprawność, w szczególności fizyczno-ruchową i manualną, w oparciu o bazę rehabilitacyjną placówki.

Dla części uczestników, jak również ich rodzin bardzo istotnym elementem wsparcia będzie możliwość okresowego, całodobowego pobytu w placówce.

Chodzi głównie o osoby, które np. zamieszkiwały z rodzicami lub rodziną, ale z różnych względów (np. śmierć najbliższych) obecnie muszą zamieszkiwać same i potrzebują wsparcia w nauce samodzielnego życia, dbania nie tylko o siebie, ale również o dom, najbliższe otoczenie. Istotnym aspektem działalności tej Jednostki będzie również możliwość okresowego wsparcia rodzin w opiece nad najbliższymi, którzy wymagają całodobowego wsparcia i opieki.

Podopiecznymi

Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krzyżanowicach

mogą zostać osoby:

  1. w wieku powyżej 18 roku życia,
  2. posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  3. osoby o obniżonych kompetencjach społecznych, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi,
  4. osoby niesamodzielne, wymagające szczególnej, całodobowej opieki.

Świadczenie usług w ramach Centrum będzie przyznawane na wniosek osoby niepełnosprawnej lub z urzędu.

Podopieczni będą korzystali z usług Centrum na podstawie decyzji administracyjnej wydanej na czas określony. Wydanie decyzji będzie poprzedzone przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

ZAŁĄCZNIKI: