Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębi

Rekrutacja do projektu "Szansa dla Ciebie"

Utworzono dnia 04.05.2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej w Jedlance, Domem Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach i Domem Pomocy Społecznej w Wierzbicy realizuje od dnia 1 września 2020 roku projekt pt. „Szansa dla Ciebie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Cel główny projektu - Zaktywizowanie i integracja społeczna 92 uczestników projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym do IV.2023 roku.

Cele szczegółowe:

 • wsparcie 28 osób przebywających w systemie pieczy zastępczej i ich opiekunów ukierunkowane na wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności, aktywności społeczno - zawodowej oraz prezentowanie właściwych postaw życiowych do IV.2023 roku;
 • wsparcie 64 osób z niepełnosprawnościami ukierunkowane na wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności oraz aktywności społeczno – zawodowej do IV.2023 roku;
 • poprawa stanu psychofizycznego 64 osób z niepełnosprawnościami poprzez rehabilitację zdrowotną do IV.2023 roku; 
 • wzrost poziomu integracji 92 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze środowiskiem do dnia IV.2023 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi 1.012.000,00 w tym:

 • 809.600,00 zł - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 202.400,00 zł - wkład własny Powiatu Radomskiego

Okres realizacji projektu: od 01.09.2020 roku do 30.04.2023 roku

         Projekt jest skierowany do 92 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie powiatu radomskiego, w tym:

 • 28 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej /13 - w wieku 15 lat i powyżej, 15 - w wieku poniżej 15 lat/;
 • 64 osób z niepełnosprawnościami w wieku powyżej 18 lat /16 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, 16 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, 16 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy, 16 osób z niepełnosprawnościami ze środowiska/.

Uczestnicy projektu, w zależności od wyników indywidualnej diagnozy potrzeb otrzymają różne formy wsparcia, w szczególności będą brali udział w następujących zajęciach:

 • grupowym treningiem kompetencji i umiejętności społecznych z psychologiem,
 • zajęciach z doradcą zawodowym,
 • zajęciach grupowych z zakresu problematyki prorodzinnej,
 • warsztatach z zakresu profilaktyki uzależnień oraz z zakresu przygotowania do samodzielnego życia,
 • warsztatach z zakresu edukacji prozdrowotnej,
 • grupowym treningu kompetencji osobistych,
 • warsztatach rozwoju osobistego, np. florystyka, rękodzieło, zajęcia komputerowe, kulinarne,
 • zespołach ćwiczeń psychoruchowych,
 • szkoleniach i kursach wyposażających w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy.

Zgodnie z założeniami, udział w projekcie umożliwi Uczestnikom dokonanie postępu w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej i zmniejszenie dystansu do zatrudnienia, między innymi dzięki zwiększeniu pewności siebie i własnych umiejętności, poprawie umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów, wzmocnieniu motywacji do pracy po projekcie, podjęciu działań mających na celu znalezienie pracy lub podjęciu pracy.